www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » spis treści

Modyfikacja programu do rejestracji widm Augera i jego rozbudowa o panel usuwania tła1. Cel pracy2. Wstęp3. Spektroskopia elektronów Augera

 3.1. ZARYS HISTORYCZNY

 3.2. Omówienie procesu i spektroskopii Augera4. ALGORYTM

 4.1. STRUKTURA ALGORYTMU

 4.2. ZASADA DZIAŁANIA ALGORYTMU

 4.3. ANALIZA CECH SZCZEGÓLNYCH ALGORYTMU

 4.4. WYGŁADZANIE

 4.5. METODA RÓŻNICZKOWANIA5. Część praktyczna – badania, program

 5.1. Obiekt badań

 5.2. Środowisko badawcze

 5.3. Przebieg badań

 5.4. Wyniki badań

 5.5. Wnioski6. Podsumowanie7. Literatura8. Dodatek A. Kod programu komputerowego9. Dodatek B. OPIS FUNKJONALNOŚCI POWŁOKI PROGRAMU10. Dodatek C. Spis zawartości dołączonej płyty CD

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.