www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » Dodatek A. Kod programu komputerowego

Dodatek A. Kod programu komputerowego

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using System.Xml;

using ZedGraph;

using System.Collections;

using dnAnalytics.LinearAlgebra;

namespace Auger

{

public partial class Form1 : Form

{

public step_n final_step;

public step_0 STEP_0;//deklaracja zmiennej do wczytania danych

public chart CHART;//deklaracja zmiennej do tworzenia wykresów

public Form1()

{

InitializeComponent(); //inicjalizacja komponentów API

Rectangle r = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea;//prostokąt który przechowuje wymiary obszaru roboczego ekranu

this.StartPosition = FormStartPosition.Manual;//ręczne ustalanie pozycji startowej okna

this.Size = new Size(r.Width, r.Height);//rozmiar okna - pochodzi od Rectangle r

this.Location = new Point(r.X,r.Y);//pozycja okna - pochodzi od Rectangle r

zedGraphControl1.Location = new Point(this.numericUpDown1.Width + this.numericUpDown1.Location.X + 25, 0);//lokacja i rozmiar poszczególnych wykresów

zedGraphControl1.Size = new Size(this.Size.Width - zedGraphControl1.Location.X - 100, this.Size.Height / 2-20);

zedGraphControl2.Location = new Point(zedGraphControl1.Location.X, zedGraphControl1.Location.Y + zedGraphControl1.Size.Height);

zedGraphControl2.Size = zedGraphControl1.Size;

zedGraphControl5.Size = zedGraphControl1.Size;

zedGraphControl5.Location = zedGraphControl1.Location;

zedGraphControl5.Visible = false;

zedGraphControl3.Visible = false;

zedGraphControl3.Location = zedGraphControl2.Location;

zedGraphControl3.Size = zedGraphControl2.Size;

zedGraphControl4.Location = zedGraphControl1.Location;

zedGraphControl4.Size = zedGraphControl1.Size;

zedGraphControl4.Visible = false;

zedGraphControl6.Size = zedGraphControl2.Size;

zedGraphControl6.Location = zedGraphControl2.Location;

zedGraphControl6.Visible = false;

button4.Location = new Point(zedGraphControl1.Location.X + zedGraphControl1.Size.Width + 5, zedGraphControl1.Size.Height / 2);

button5.Location = new Point(zedGraphControl1.Location.X + zedGraphControl1.Size.Width + 5, (int)(zedGraphControl1.Size.Height * 1.5));

button6.Location = new Point(button4.Location.X,zedGraphControl1.Location.Y+zedGraphControl1.Size.Height - (int)button6.Size.Height/2);

button4.Click += new EventHandler(przelacz_gore);

button5.Click += new EventHandler(przelacz_dol);

button6.Click += new EventHandler(przelacz_dol);

button6.Click += new EventHandler(przelacz_gore);

button7.Location = new Point(button4.Location.X,button1.Location.Y);

}

private void charts_initialization()

{

double [] X={};

double [] Y={};

chart my_chart = new chart(X, Y, zedGraphControl1, Color.Red, "Wyniki z tłem");

my_chart.remove();

my_chart.print();

my_chart = new chart(X, Y, zedGraphControl2, Color.Blue, "Po usunięciu tła");

my_chart.remove();

my_chart.print();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//funkcja obsługująca kliknięcie przycisku 1

{

try//obsługa sytuacji wyjątkowych

{

STEP_0 = new step_0();//definicja zminnej do wczytywania

CHART = new chart(STEP_0.E, STEP_0.S, zedGraphControl1, Color.Red, "Wyniki z tłem");//podstawowe ustawienia wykresów

CHART.remove();//usunięcie poprzedniego wykresu, jeżeli był

CHART.print();//stworzenie nowego

}

catch (Exception ex)//jeśli wczytywanie danych zakończyło się błędem wyrzuci błąd

{

MessageBox.Show("Corrupted file format");

}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//przycisk usun tlo

{

if (STEP_0 != null)//jeżeli istenieje wykres

remove(STEP_0.E, STEP_0.S, zedGraphControl2, "Po usunięciu tła");//remove - funkcja realizująca cały algorytm

else

{

MessageBox.Show("Input function doesn't exist!");//jeżeli wykresu nie mam wyskakuje info o błędzie

}

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

// private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//przycisk dodaj szum i usuń tło

// {

// if (STEP_0!=null)//jeżeli jest wykres

// {

// Random r = new Random();//zmienna do losowania

// double max = STEP_0.S[1];//szukanie maksymalnej wartości. Na początku przyjmujemy że pierwsza wartość jest największa

//for (int i = 1; i < STEP_0.E.GetLength(0); i++)//dla całej tablicy STEP_0

// if (STEP_0.S[i] > max) max = STEP_0.S[i];//jeżeli aktualna wartość jest większa od max, mamy nowego maxa

//double percent = (double)numericUpDown2.Value;//wczytanie wartości z pola procent szumu

//double [] S_noice = new double[STEP_0.E.GetLength(0)];//tworzy nową tablicę z zaszumionym sygnałem

//for (int i = 1; i < STEP_0.E.GetLength(0); i++)

// S_noice[i] = STEP_0.S[i] + (2 * r.NextDouble() - 1) * percent * max / 100;//dla każdej próbki dodaje szum z zakresu -procent * max do +procent * max

//remove(STEP_0.E, S_noice, zedGraphControl3, "Zaszumione po usunięciu tła");//usuwa tło zaszumionego sygnału i wyświetla w wykresie 3

//CHART.change_settings(STEP_0.E, S_noice, zedGraphControl4, Color.Pink, "Zaszumiony");//wyświetlenie przebiegu zaszumionego w wykresie 4

//CHART.remove();//usuwa stary wykres

//CHART.print();//rysuje

//}

// else

// MessageBox.Show("Input function doesn't exist!");//jeżeli funkcji nie ma wyświetla message

//}

private void przelacz_gore(object sender, EventArgs e)//kliknięcie w wykres 1

{

bool[] tab = new bool[3];

tab[0] = zedGraphControl1.Visible;

tab[1] = zedGraphControl4.Visible;

tab[2] = zedGraphControl5.Visible;

bool buf;

buf= tab[0];

tab[0] = tab[2];

tab[2] = tab[1];

tab[1] = buf;

zedGraphControl1.Visible = tab[0];

zedGraphControl4.Visible = tab[1];

zedGraphControl5.Visible = tab[2];

}

private void przelacz_dol(object sender, EventArgs e)

{

bool[] tab = new bool[3];

tab[0] = zedGraphControl2.Visible;

tab[1] = zedGraphControl3.Visible;

tab[2] = zedGraphControl6.Visible;

bool buf;

buf = tab[0];

tab[0] = tab[2];

tab[2] = tab[1];

tab[1] = buf;

zedGraphControl2.Visible = tab[0];

zedGraphControl3.Visible = tab[1];

zedGraphControl6.Visible = tab[2];

}

private void remove(double[] E, double[] S, ZedGraphControl control, string title)//usunięcie tła z przebiegu

{

step_1 STEP_1 = new step_1(E, S);//krok pierwszy wyniki do STEP_1

step_2 STEP_2 = new step_2(STEP_0.E, STEP_1.S_1);//krok drugi

step_3 STEP_3 = new step_3(STEP_0.E, STEP_2.S_2, STEP_1.S_1);//krok trzeci

ArrayList steps = new ArrayList();//kolekcja wyników kolejnych kroków

steps.Add(new step_n(STEP_0.E, STEP_3.S_3, (double)numericUpDown1.Value));//dodanie wyników króku czwartego

while (((step_n)steps[steps.Count - 1]).dalej)//dopóki sygnał nie zostanie odfiltrowany wykonuje następne kroki

steps.Add(new step_n(STEP_0.E, ((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n, (double)numericUpDown1.Value));

CHART.change_settings(E, ((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n, control, Color.Blue, title);//wyśiwetlenie odfiltrowanego sygnału

CHART.remove();

CHART.print();

SNR(STEP_1.S_1, ((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n);

double[] diff = new double[((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n.Length];

for (int i = 1; i < ((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n.Length - 1; i++)

{

double xp = (double)((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n[i + 1];

double xm = (double)((step_n)steps[steps.Count - 1]).S_n[i - 1];

diff[i-1] = ((xp-xm)/(E[i+1]-E[i-1]));

diff[0] = diff[1];

diff[diff.Length - 1] = diff[diff.Length - 2];

// MessageBox.Show(((xp - xm) / (E[i + 1] - E[i - 1])).ToString());

}

CHART.change_settings(E, diff, this.zedGraphControl6, Color.Red, "Odszumione po zrozniczkowaniu");

CHART.remove();

CHART.print();

final_step = (step_n)steps[steps.Count - 1];

}

private void SNR(double[] signal, double[] signal_filetred)//obliczenie SNR

{

if ((signal == null) || (signal_filetred == null)) return;//jeżeli tablice są puste nie wykonuje

if (signal.GetLength(0) != signal_filetred.GetLength(0)) return;//jeżeli długość sygnału odfiltrowanego i sygnału zaszumionego jest różna nie wykonuje

double average_signal = 0;//średnia sygnału

double average_noice = 0;//średnia szumu

for (int i = 0; i < signal.GetLength(0); i++)//liczy sumę kwadratów wartości szumu i sygnału

{

average_signal += signal_filetred[i] * signal_filetred[i];

average_noice += (signal[i] - signal_filetred[i]) * (signal[i] - signal_filetred[i]);

}

average_signal = Math.Sqrt(average_signal);//piewriastek

average_noice = Math.Sqrt(average_noice);

average_noice /= signal_filetred.GetLength(0);//średnia

average_signal /= signal_filetred.GetLength(0);

//textBox2.Text = (average_signal / average_noice).ToString();//wyświetla stosunek sygnału

//textBox1.Text = (20 * Math.Log10((average_signal / average_noice))).ToString();//wyświetla stosunek sygnału w dB

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

button1_Click(sender, e);

//button3_Click(sender, e);

}

catch (Exception ex)//jeśli wczytywanie danych zakończyło się błędem wyrzuci błąd

{

//MessageBox.Show("Corrupted file format");

}

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

{

step_n final;

try

{

final = final_step;

smooth(final,(int)Math.Pow(2,(double)((int)numericUpDown4.Value)),((int)numericUpDown3.Value));

MessageBox.Show("koniec");

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("There is no data available to proceed");

return;

}

}

private void smooth(step_n final, int scope,int degree)

{

try

{

double[] finish = new double[final.S_n.Length];

for (int ii = 0; ii < final.S_n.Length; ii++)

{

if (ii < scope || ii > final.S_n.Length - scope)

{

finish[ii] = final.S_n[ii];

continue;

}

DenseMatrix m = new DenseMatrix(2 * scope + 1, degree + 1);

for (int i = 0; i < m.Rows-1; i++)

for (int j = 0; j < m.Columns; j++)

{

double pod = STEP_0.E[ii - scope + i];

if (i == scope) pod = -pod;

m[i, j] = Math.Pow(pod, j);

}

double[,] function = new double[2 * scope + 1, 1];

for (int s = 0; s < 2 * scope ; s++)

function[s, 0] = final.S_n[ii - scope + s];

DenseMatrix first, second, third,pomocnicza;

pomocnicza = (DenseMatrix)(m.Transpose().Multiply((Matrix)m));

first = pomocnicza;

try

{

first = (DenseMatrix)(m.Transpose().Multiply((Matrix)m)).Inverse();

second = (DenseMatrix)((Matrix)m.Transpose().Multiply((Matrix)new DenseMatrix(function)));

third = (DenseMatrix)first.Multiply(second);

}

catch (Exception ex)

{

first = (DenseMatrix)(m.Transpose().Multiply((Matrix)m));//.Inverse();

second = (DenseMatrix)((Matrix)m.Transpose().Multiply((Matrix)new DenseMatrix(function)));

third = (DenseMatrix)first.Multiply(second);

}

double [] coef = new double[2*scope+1];

for(int w=0;w<2*scope+1;w++)

{

double sum = 0;

for (int ww = 0; ww < degree + 1; ww++)

{

sum += first[0, ww] * Math.Pow(function[w, 0], ww);

}

coef[w] = sum;

}

double g = 0;

for (int fun = 0; fun < function.Length; fun++)

{

g += coef[fun] * function[fun,0];

}

finish[ii] = g;

}

CHART.change_settings(STEP_0.E, finish, this.zedGraphControl5, Color.Red, "Wygladzone");

CHART.remove();

CHART.print();

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show(ex.Message + " " + ex.Source + " " + ex.StackTrace);

}

}

private void numericUpDown3_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

if ((int)numericUpDown3.Value % 2 == 1)

numericUpDown3.Value = numericUpDown3.Value - 1;

}

private void zedGraphControl1_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

//private void groupBox4_Enter(object sender, EventArgs e)

//{

//}

//private void groupBox3_Enter(object sender, EventArgs e)

//{

//}

}

public class chart//klasa wykresu

{

private double[] X_axis;//tablica x-ów

private double[] Y_axis;//tablica y-ków

private ZedGraphControl control;//wykres

private Color color;//kolor

private String figure_title;//tytuł wykresu

public chart(double[] X_axis, double[] Y_axis, ZedGraphControl control, Color color, String figure_title)//konstruktor

{

if (X_axis.GetLength(0) != Y_axis.GetLength(0))

{

MessageBox.Show("Unequal axis dimensions");

return;

}

this.X_axis = X_axis;

this.Y_axis = Y_axis;

this.control = control;

this.color = color;

this.figure_title = figure_title;

}

public void change_settings(double[] X_axis, double[] Y_axis, ZedGraphControl control, Color color, String figure_title)

{

if (X_axis.GetLength(0) != Y_axis.GetLength(0))

{

MessageBox.Show("Unequal axis dimensions");

return;

}

this.X_axis = X_axis;

this.Y_axis = Y_axis;

this.control = control;

this.color = color;

this.figure_title = figure_title;

}

public void change_X_axis(double[] X_axis)

{

if (X_axis.GetLength(0) != Y_axis.GetLength(0))

{

MessageBox.Show("Unequal axis dimensions");

return;

}

this.X_axis = X_axis;//ustawia tablicę x-ów

}

public void change_Y_axis(double[] Y_axis)

{

if (X_axis.GetLength(0) != Y_axis.GetLength(0))

{

MessageBox.Show("Unequal axis dimensions");

return;

}

this.Y_axis = Y_axis;//ustawia tablicę y-ków

}

public void change_control(ZedGraphControl control)

{

this.control = control;//zmienia obszar wykresu

}

public void change_line_color(Color color)

{

this.color = color;//zmienia kolor linii

}

public void change_chart_title(String figure_title)

{

this.figure_title = figure_title;//zmienia tytuł wykresy

}

public void print()//wyświetla wylres

{

GraphPane myPane = control.GraphPane;

myPane.Title.Text = figure_title;//tytuł

myPane.XAxis.Title.Text = "E/eV";//opis osi

myPane.YAxis.Title.Text = "d(E*N(E))/dE";

myPane.XAxis.IsVisible = true;//widzialność osi

myPane.YAxis.IsVisible = true;

PointPairList list = new PointPairList();//para punktów

for (int ii = 1; ii < X_axis.GetLength(0); ii++)

{

list.Add(X_axis[ii], Y_axis[ii]);//dodanie punktu do wykresu

}

LineItem myCurve = myPane.AddCurve("", list, color, SymbolType.Circle);//nowa linia wykresu

myCurve.Line.Width = 0.1f;//

myCurve.Symbol.Size = 0.3f;

control.IsShowHScrollBar = true;

control.IsShowVScrollBar = true;

control.IsAutoScrollRange = true;

control.GraphPane = myPane;

control.AxisChange();//wyświetelnie i dopasowanie osi

}

public void remove()

{

GraphPane myPane = control.GraphPane;

myPane.CurveList.Clear();//usuwa linie z wykresu

}

}

public class step_0//krok 0

{

public double[] E;//tablica z energią

public double[] S;//tablica z próbkami

public step_0()//konstruktor

{

OpenFileDialog open = new OpenFileDialog();//okinenko z wyborem pliku

open.Filter = "pliki Xml (*.xml)|*.XML";//wczytuj tylko pliki xml

open.Multiselect = false;//nie można zaznaczyć wielu plików

if (open.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;//pokazuje okno i jeżeli jest ok dalej

XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();//klasa odczytu xml

settings.ValidationType = ValidationType.None;

XmlReader r = XmlReader.Create(open.FileName, settings);

int ile_serii = 0, ile_pomiarow = 0;

while (r.Read())//odczyt pliku xml

{

if (r.Name == "pomiary")

{

Int32.TryParse(r.GetAttribute("ile_serii"), out ile_serii);

Int32.TryParse(r.GetAttribute("ile_pomiarow"), out ile_pomiarow);

break;

}

}

E = new double[ile_pomiarow + 1];

S = new double[ile_pomiarow + 1];

int i = 0;

while (r.Read())

{

if (r.Name == "pomiar")

{

Int32.TryParse(r.GetAttribute("nr"), out i);

if (i > E.GetLength(0) - 1)

{

break;

}

E[i] = Double.Parse(r.GetAttribute("x"));

S[i] = Double.Parse(r.GetAttribute("y"));

}

}

}

}

public class step_1//krok 1

{

public double[] S_1;//tablica z wynikiem działania

public step_1(double[] E, double[] S)//konstruktor

{

if(E.GetLength(0)!= S.GetLength(0))return;//czy E i S mają równą długość

S_1 = new double[E.GetLength(0)];

double min = S[1];//szukanie wartości minimalnej na początek ustalamy że pierszy element S jest namniejszy

for (int i = 1; i < E.GetLength(0); i++)

if (S[i] < min) min = S[i];//jeżeli aktualny element jest mniejszy od min to min = aktualny element

for (int i = 1; i < E.GetLength(0); i++)

S_1[i] = S[i] - min;//dla każdego elementu tablic S odejmujemy od niego min i wpisujemy do S_1

}

}

public class step_2

{

public double[] S_2;//tablica wyników

public step_2(double[] E, double[] S_1)//konstruktor

{

if (E.GetLength(0) != S_1.GetLength(0)) return;

S_2 = new double[E.GetLength(0)];

int k = 1;

for (; ; k++)

if (S_1[k] == 0) break;//Szukam pierwszego elementu dla którego S_1 jest równy zero k - indeks tego elementu

if (k == 1) S_1.CopyTo(S_2, 0);//jeżeli znaleziony element jest pierwszy

else if (k == 2)//jeżeli znaleziony element jest drugi

{

S_1.CopyTo(S_2, 0);

S_2[1] = 0;

}

else//jeżeli jest dalej

{

double alfa = oblicz(S_1, E, 2, k);//oblicza wsp alfa

for(int i = 2;i<k;i++)

{

double a = oblicz(S_1, E, i, k);//oblicz alfa

if (alfa < a) alfa = a;//znajduje wartść największą

}

if (alfa < 0) alfa = 0;//jeżelki alfa jest mniejsza od zero alfa równa się zero

S_1.CopyTo(S_2, 0);

for (int i = 1; i < k; i++)

S_2[i] = S_1[i]-S_1[1]*Math.Pow(((E[k]-E[i])/(E[k]-E[1])),alfa);//dla każdego elementu od 1 do k wykonaie wzoru

}

}

double oblicz(double[] S_1,double [] E,int i, int k)

{

return (Math.Log((S_1[i] / S_1[1]), Math.E)) / (Math.Log(((E[k] - E[i]) / (E[k] - E[1])), Math.E));//wzór z algorytmu

}

}

public class step_3

{

public double[] S_3;//wynik kroku 3

public step_3(double[] E, double[] S_2, double [] S_1)//konstruktor

{

if (E.GetLength(0) != S_2.GetLength(0)) return;

S_3 = new double[E.GetLength(0)];

int k = E.GetLength(0)-1;

for (; ; k--)

if (S_1[k] == 0) break;//szukanie ostatniego elementu dla którego S_1 jest równy 0

if (k == E.GetLength(0) - 1) S_3 = S_2;//jeżeli znaleziony element jest ostatni

else if (k == E.GetLength(0) - 2)//jeżeli przedostani

{

S_2.CopyTo(S_3, 0);

this.S_3[E.GetLength(0) - 1] = 0;

}

else//jeżeli dalej

{

S_2.CopyTo(S_3, 0);

double alfa = znajdz_max(S_1, E, k/*, j*/);//maksymalny współczynnik alfa

if (alfa < 0) alfa = 0;//jeżeli alfa <0

for (int j = k + 1; j < E.GetLength(0); j++)

{

S_3[j]=S_2[j]-S_2[E.GetLength(0)-1]*Math.Pow(((E[j]-E[k])/(E[E.GetLength(0)-1]-E[k])),alfa);//wzór z algorytmu

}

}

}

public double znajdz_max(double[] S_1, double[] E, int k/*, int j*/)//znajduje maksymalny wsp alfa

{

double max = oblicz(S_1, E, k + 1, k/*, j*/);//oblicz wsp alfa

for (int i = k + 1; i < E.GetLength(0) - 1; i++)

{

double mala = oblicz(S_1, E, i, k/*, j*/);//dla każdego elementu od k do końca

if (mala > max) max = mala;//szukanie maksymalnej wartości alfa

}

return max;

}

public double oblicz(double[] S_1, double[] E, int i, int k/*, int j*/)

{

return (Math.Log((S_1[i] / S_1[E.GetLength(0) - 1]), Math.E)) / (Math.Log(((E[i] - E[k]) / (E[E.GetLength(0) - 1] - E[k])), Math.E));//wzór z algorytmu

}

}

public class step_n

{

public double[] S_n;//wynik z kroku n

public int n,ktory=0;

public bool dalej = false;

public step_n(double [] E,double [] S_n_minus1,double delta)//konsytruktor

{

int l=1, m=1;

ArrayList zeros = new ArrayList();//tablica o dowolnym rozmiarze i nieokroślonym typie przechowująca elementy S_n_minus_1 które są równe 0

for (int i = 1; i < E.GetLength(0); i++)

if (S_n_minus1[i] == 0) zeros.Add(i);//dodawnie do tablicy lementu, który równy jest zero

for (int i=0;i<zeros.Count-1;i++)//przeglądanie elementów tablicy S_n_minus_1 i sprawdzenie czy spełniają warunki kontynuowania określone w algorytmie

{

if (((E[(int)zeros[i + 1]] - E[(int)zeros[i]])>delta) && ((int)zeros[i + 1] > ((int)zeros[i] + 1/*indeks następnego zera większy o 2 od popredniego*/)))

{

l = (int)zeros[i];//piersze zero

m = (int)zeros[i + 1];//następne zero

dalej = true;

break;

}

else dalej = false;//jeżeli nie znaleziono punktów które mogą być przetwarzane dalej = false co oznacza że pętla zostaje przerwana

}

S_n = new double[E.GetLength(0)];

S_n_minus1.CopyTo(S_n, 0);

if (dalej)

{

double A = S_n_minus1[l + 1] / ((E[l + 1] - E[l]) * (E[m] - E[l + 1]));//wsp A

ktory = l + 1;

for (int i = l + 1; i < m; i++)

{

double min = S_n_minus1[i] / ((E[i] - E[l]) * (E[m] - E[i]));

if (min < A)

{

// ktory = i;

A = min;//minimalny wsp A od l+1 do k

}

}

int ile = 0;

for (int i = l + 1; i < m; i++)

{

S_n[i] = S_n_minus1[i] - A * (E[i] - E[l]) * (E[m] - E[i]);//przetworenie tablicy ze wzoru

if (S_n[i] < 1e-16)

{

S_n[i] = 0;//rozwiązanie problemu niedokładności obliczeń w komputerze

ile++;

}

}

}

}

}

}komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.