www.eprace.edu.pl » analiza-widma-augera » ALGORYTM » ZASADA DZIAŁANIA ALGORYTMU

ZASADA DZIAŁANIA ALGORYTMU

Algorytm został oparty o “A fast and simple method for background removal in Auger electrom spectroscopy” H.E. Bauer Instytiut fur Phisik der Universitat Hohenheim, 16 styczeń 1995

Niech oznacza pierwotnie otrzymane spektrum lub jego część złożonego z serii niekoniecznie równomiernie rozłożonych próbek energii , gdzie . Spektra otrzymane po kolejnych krokach algorytmu oznaczone są jako

Krok 1:

Minimum spośród wartości jest odejmowane od wszystkich wartości

Wszystkie wartości otrzymanego zbioru są dodatnie lub równe zero, przy czym co najmniej dla jednego zachodzi:

Krok 2:

Niech oznacza najmniejszą wartość próbki energii, dla której . Działanie kroku 2 zależne jest od wartości k.

Jeżeli , wtedy nic nie jest zmieniane, tzn. :

Jeżeli , wtedy:

oraz

Jeżeli , wtedy:

oraz

,

gdzie

Jeżeli (co jest możliwe z powodu dyskretyzacji co zachodzi, gdy , jest ustawiane na zero.

Wynikiem działania kroku 2 jest zbiór, w którym oraz . Ta istotna właściwość jest uzyskiwana dzięki współczynnikowi

Krok 3:

Powtarza działania kroku 2, dla największych wartości próbek energii.

Niech oznacza próbkę energii o największej wartości, dla której .

Działanie kroku 3 zależne jest od wartości k.

Jeżeli , wtedy nic nie jest zmieniane, tzn. :

Jeżeli , wtedy:

oraz

Jeżeli ,wtedy:

oraz

,

gdzie

Ponownie, gdy , jest ustawiane na zero. Wynikiem działania kroku 3 jest zbiór, w którym oraz .

Po kroku 2 i 3, wszystkie wartości zbioru są dodatnie lub równe zero. Pierwszy i ostatni element tego zbioru jest równy zero:

oraz

.

Następne kroki są procedurą usuwania tła. Jednakże przed przystąpieniem do nich należy zdefiniować parametr Δ oraz funkcję usuwającą tło. Δ, tj. limit energii określa ile tła jest usuwane. Im mniejsza wartość Δ, więcej tła jest usunięte. Funkcja usuwająca tło powinna przyjmować trzy argumenty i osiągać jedno maksimum. Dla uproszczenia przyjęta została funkcja kwadratowa.

Krok n (n = 4, 5....):

Niech i będą dwoma najmniejszymi wartościami próbek energii, dla których:

Zbiór jest wyznaczany z zależności:

,

gdzie

Budowa funkcji odejmującej zapewnia, że wszystkie wartości są dodatnie lub równe zero.

Krok n jest powtarzany dopóki nie można znaleźć i spełniających podanych warunków. Oznacza to zakończenie algorytmu i usunięcie tła z wejściowego spektrum.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.